Xin Jiang kick

2013 NASA Asian Heritage month performance. Xin Jiang dance.